Psalmet 117

117 Lëvdoni Zotin, ju gjithë kombet! Kremtojini, ju gjithë popujt! Sepse e madhe është dhemshuria e tij ndaj nesh, dhe besnikëria e Zotit vazhdon përjetë. Aleluja.