Psalmet 67

67 Perëndia pastë mëshirë për ne dhe na bekoftë; Perëndia e bëftë fytyrën e tij të shkëlqejë mbi ne, (Sela) me qëllim që mbi tokë të njihet rruga jote dhe shpëtimi yt midis gjithë kombeve. Popujt do të të kremtojnë, o Perëndi, të gjithë popujt do të të kremtojnë. Kombet do të gëzohen dhe do të ngazëllojnë, sepse ti do t’i gjykosh drejt popujt dhe do t’i udhëheqësh kombet mbi tokë. (Sela) Le të të lëvdojnë popujt, o Perëndi, le të të lëvdojnë tërë popujt. Toka do të prodhojë frytin e vet; Perëndia, Perëndia ynë, do të na bekojë. Perëndia do të na bekojë dhe tërë skajet e tokës do ta kenë frikë.