Psalmet 25

25 Te ti, o Zot, e lartoj shpirtin tim. O Perëndia im, kam besim te ti; bëj që të mos mbetem i zhgënjyer dhe që armiqtë e mi të mos triumfojnë mbi mua. Po, bëj që asnjë nga ata që kanë besim te ti të mos zhgënjehet; u turpërofshin ata që sillen pabesisht pa shkak. O Zot, më trego rrugët e tua, më mëso shtigjet e tua. Më udhëhiq në të vërtetën tënde dhe më mëso, sepse ti je Perëndia i shpëtimit tim; unë shpresoj shumë te ti gjatë gjithë ditës. Kujto, o Zot, mëshirën tënde dhe miresinë tënde, sepse janë të përhershme. Mos i kujto mëkatet e rinisë sime, as shkeljet e mia; por në dashamirësinë tënde më kujto, o Zot, për hir të mirësisë sate. Zoti është i mirë dhe i drejtë, prandaj ai do t’u mësojë rrugën mëkatarëve. Ai do të udhëheqë njerëzit zemërbutë në drejtësi dhe do t’u mësojë të përulurve rrugën e tij. 10 Të gjitha rrugët e Zotit janë mirësi dhe vërtetësi për ata që respektojnë besëlidhjen e tij dhe porositë e tij. 11 Për hir të emrit tënd, o Zot, fale paudhësinë time, sepse ajo është e madhe. 12 Kush është njeriu që ka frikë nga Zoti? Ai do t’i tregojë rrugën që duhet të zgjedhë. 13 Ai do të jetojë në bollëk dhe pasardhësit e tij do të trashëgojnë tokën. 14 Sekreti i Zotit u tregohet atyre që kanë frikë prej tij, dhe ai u bën të njohur atyre besëlidhjen e tij. 15 Sytë e mi drejtohen vazhdimisht te Zoti, sepse ai do të m’i nxjerrë këmbët nga rrjeta. 16 Kthehu nga unë dhe ki mëshirë për mua, sepse jam vetëm dhe i dëshpëruar. 17 Ankthet e zemrës sime janë shtuar; më çliro nga fatkeqësitë e mia. 18 Shiko pikëllimin tim dhe ankthin tim, dhe fali të gjitha mëkatet e mia. 19 Këqyr armiqtë e mi, sepse janë të shumtë dhe më urrejnë me një urrejtje plot dhunë. 20 Ruaje jetën time dhe më çliro; bëj që të mos jem i pështjelluar, sepse unë po gjej strehë te ti. 21 Pastërtia dhe ndershmëria më mbrofshin, sepse unë shpresoj te ti. 22 O Perëndi, liroje Izraelin nga të gjitha mundimet e tij.